Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Issue6
Pagination106–118
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1994
Subscribe to Syndicate