Skip to content Skip to navigation

Съдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици

TitleСъдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue1
Pagination89–96
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1978a
Subscribe to Syndicate