Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue6
Pagination97–108
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1989
Subscribe to Syndicate