Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Стоянова Елена Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език 2004 29 2
Стоянова Юлияна Интернационализация на словашкия и българския речников език 1999 24 2–3
Стоянова Даниела Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език 1989 14 5
Стоянова Юлияна Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав 2003 28 2
Стоянова Люба Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) 1995 20 4–5
Стоянова-Йовчева Станка За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат 1984 9 6
Стоянова-Трайкова Юлияна Някои паметови стратегии при усвояването на чуждоезиков лексикален материал (с оглед на английския и българския език) 1983 8 2
Стругарова Мая XXXIX югославски семинар за чуждестранни слависти в Сараево 1989 14 3
Супрун Адам Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’ 1976 1 5
Супрун Адам Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика 1980 5 5
Сюлейманоглу Хайрие Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език 1993 18 3–4
Танчева Татяна Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки 1992 17 6
Тасева-Рангелова Красимира Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език 1979 4 6
Ташевска Светлана За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език 1990 15 1
Терзийска Лидия Иван Билодид (1906–1981) 1981 6 6
Терзийска Лидия Иван Билодид (1906–1981) 1981 6 6
Тилков Димитър Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. 1977 2 1–2
Тилков Димитър Вътрешноприсъщи характеристики на гласните 1978 3 2
Тимонина Елена Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им) 1983 8 3
Тимонина Елена Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ 1994 19 5
Тимонина Елена Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове) 1978 3 3
Тишева Йовка За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия 2000 25 1
Тишева Йовка Библиография на трудовете на Стефан Брезински 1992 17 1
Тодоров Величко Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1984 9 1
Тодоров Величко Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1983 8 1
Тодорова Елена Радослав Мутафчиев (1914–1985) 1986 11 2
Тодорова Михаела Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.) 1997 22 1
Тодорова Елена Радослав Мутафчиев (1914–1985) 1986 11 2
Тодорова-Маринова Валентина Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език 1996 21 2
Толстой Н. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях 1976 1 5
Томанова Венцислава Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език) 2005 30 1
Томова Елена Петър Динеков (1910–1992) 1993 18 1
Томова Елена Петър Динеков (1910–1992) 1993 18 1
Тончева Елисавета Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1983 8 3
Тот Имре Славяно-български заемки в унгарския език 1984 9 5
Тренков Климент XXXI летен курс по полски език и култура във Варшава. (Курс „Б“) 1987 12 2
Тренков Климент Двадесет и девети ваканционен курс по полски език и култура 1985 10 1
Тренков Климент Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София 1987 12 1
Тренков Климент Опит за класификация на по-важните екзоними в славянските езици (български, руски, полски, чешки, сърбохърватски) 1989 14 3
Тренков Климент Втори международен конгрес по българистика в София 1987 12 1
Трифонова Йорданка Чешки влияния в българската музикална терминология 1988 13 3
Трифонова Йорданка Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Тулина Татьяна Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках 1984 9 5
Тхием Ле Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език 1979 4 1
Тхием Ле Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език 1979 4 5
Тхием Ле За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език 1980 5 6
Узунова Ирина Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1984 9 2
Ухлиржова Людмила Структура на темата на изречението и начина за нейното изграждане в чешкия и българския език (към проблематиката на актуалното членение) 1980 5 6
Ухлиржова Людмила За анафората в българския език в сравнение с чешкия език 1990 15 4–5
Ухлиржова Людмила Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език) 1992 17 6

Pages