Skip to content Skip to navigation

Том XLIII, 2018, №4

Съпоставителни изследвания

Ekaterina Tarpomanova (Sofia) – Intensification of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian  – 5-13

Ралица Демирева – Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи - 14-27

Дискусии, обзори и научни съобщения

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski – Aspects of VP-internal scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian – 28-50

Из историята на световното езикознание

Иван Куцаров – Международните конгреси на филолозите слависти (V част) – 51-73

По повод на ...

Александър Иванов – Приближени функции. Двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев  74-78

Димитър Веселинов – За термина структуралист в българския, руския и френския език  – 79-90

Рецензии и анотации

С. Банова. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език (Юлияна Стоянова) – 91-94

Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты. Памяти Татьяны Михайловны Николаевой (отв. ред. М.М.М а к а р ц е в). (Уте Дукова) – 95-98

Годишнини

Цветомира Венкова – Хилмар Валтер на 85 години – 99-102

Людмила Илиева – Милена Попова на 60 години  – 103-105

Библиография на трудовете на Милена Попова   106-110

Хроника

Божил Христов – Деветдесет години английска филология – 11-115

Марина Джонова – Юбилейна конференция "Българският език – история, настояще, бъдеще", 27–29 септември 2018 г., Шумен   116-118

Валентин Гешев – Международна конференция „Новаторски подходи към чуждоезиковото обучение“, Комотини 2018 г. – 119-122

Мария С. Морозова, Александр Ю. Русаков  Конференция "Балканские языки и диалекты: корпусные и квантитативные исследования"  – 123-128

Библиография

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLIII (2018) на списание Съпоставително езикознание – 129-134

Volume No: 
43
Year: 
2018
Issue: 
4