Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1994 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1994 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue6
Pagination107–117
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1995
Subscribe to Syndicate