Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Ченева  [Clear All Filters]
1992
Ченева, В., 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.13–20.
1983
Ченева, В., 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.15–19.
Subscribe to Syndicate