Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Норман Борис Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках 1976 1 5
Норман Борис За типологичната специфика на българския език 1981 6 3–5
Норман Борис Синтаксическое значение и перевод с языка на язык 1976 1 5
Норман Борис О внутриязыковых факторах номинационного процесса (по поводу одной словообразовательной модели в болгарском языке и ее соответствий в русском) 1987 12 4
Норман Борис Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език 1979 4 2
Норман Борис Адвербиальные новообразования как результат семантико-синтаксических процессов в славянских языках (на русском и болгарском материале) 1991 16 4
Норман Борис Еще раз о словосочетаниях типа чаша вода в болгарском языке (на фоне соответствующих русских словосочетаний) 1980 5 6
Норман Борис О конструкциях с эмфазой именного сказуемого: фрагмент русско-болгарского сопоставительного синтаксиса 1993 XVIII 3–4
Ожеховска Ханна Синтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство 1980 5 5
Осадник Вацлав По някои въпроси на адвербиалното детерминиране 1980 5 5
Осадник Вацлав Контрастивните граматики и проблемите на превода 1981 6 1
Осипцова Инна Болгарские функциональные эквиваленты русских глаголов многократного способа действия 1985 10 1
Ощипко Ирина Тамила Ивановна Панько (1935–1995) 1996 21 2
П. П. Изнесени лекции 1982 7 4
П. В. Предстояща конференция 1987 12 2
П[ашова] М[ария] Библиография на трудовете на Петър Пашов 1991 16 5
Павленко Н. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език 1976 1 5
Павлов Иван Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти 1980 5 2
Павлов Иван Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти 1979 4 1
Павлова Сабина Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език 1993 18 2
Павлова Румяна Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания 1976 1 1
Павлова Румяна Вековни езикови взаимодействия между българи и руси 1981 6 3–5
Павлова Румяна Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици 1979 4 4
Павлова Румяна Федот Петрович Филин (1908–1982) 1982 7 5
Палкова Здена Милан Ромпортъл 1983 8 3
Панайотов Величко За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори 1998 23 3–4
Панайотов Величко Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов 1995 20 4–5
Панайотов Величко Библиография на Винцент Бланар 2001 26 1
Панайотов Величко Среща на фонетици и фонолози в Загреб (ХІІІ заседание на Международната комисия за фонетика и фонология към Международния комитет на славистите) на слави 1998 32 1–2
Пандова Росица Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие 1985 Х 1
Пандова Росица За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език 1988 13 3
Пандова Росица Аспекти на географската терминология във френския и българския език 1989 14 5
Пандова Росица Летен езиков курс в Монпелие 1984 9 1
Панко Тамила Теодозий Возний (1928–1992) 1993 18 5
Панорова Люба За българската пунктуация през погледа на студентите-чужденци 1984 9 3
Парашкевов Борис Валентин Кипарски 1984 9 1
Парашкевов Борис Няколко случая на хетеросемия в балканските езици 1993 18 1
Парашкевов Борис Боян Джонов (1918–1992) 1992 17 6
Парашкевов Борис Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език 1976 1 3
Парашкевов Борис Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи 1999 24 1
Парашкевов Борис Constantini Gălăbov professoris in memoriam (1892–1980) 1981 6 6
Парашкевов Борис Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език 1979 4 1
Парашкевов Борис Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница 2006 31 3
Парашкевов Борис Професор доктор Юка Хюркянен (1942–1981) 1981 6 6
Парашкевов Борис Словообразувателни парадигми при интернационализмите 1990 15 4–5
Парашкевов Борис Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език 1981 6 3–5
Паскалева Елена Библиография на трудовете на д-р Александър Людсканов 1981 6 2
Пацева Мирена Език, род и общество 2003 28 1
Пашов Петър Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи 1981 6 3–5
Пенева Светлана Интенсивность гласных звуков в двусложных акцентных структурах в болгарском и русском языках 1977 2 6

Pages