Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Червенкова Ирина Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных) 1992 17 3
Червенкова Ирина Некоторые наблюдения над русско-болгарскими лексическими парами в семантическом плане 1993 18 3–4
Червоножко Валентина Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език 1999 24 2–3
Чобанов Иван Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях 1977 2 6
Чобанов Иван XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава 1988 13 2
Чой Куон Глайдовата система на корейския и българския език 1994 19 2
Чуканова Йонка Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ 1979 4 4
Чуканова Йонка За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам 1989 14 5
Шалер Хелмут Ханс Холм Билфелт (1907–1987) 1988 XIII 4–5
Шалер Хелмут Ханс Холм Билфелт (1907–1987) 1988 13 4–5
Шамрай Татьяна Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения 1976 1 3
Шамрай Татьяна К вопросу о семантической интерпретации предложений с эксплицитным модусом, выраженным наречиями добре и хорошо в болгарском и русском яз 1983 8 5
Шанова Зоя Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык 1985 10 6
Шатковски Януш Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти 1997 22 4
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Шверчек Лидия Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език 1978 3 2
Шик Иванка Българските адверзативни съюзи от типологично гледище 1996 21 4
Шимански Мачей Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език) 1988 13 1
Широкова Александра Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений 1980 5 3
Широкова Александра Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском 1990 15 4–5
Шопова Йорданка Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти 1989 14 1
Шурбанов Александър Руси Русев (1900–1988) 1990 15 1
Шурбанов Александър Руси Русев (1900–1988) 1990 15 1
Щайнке Клаус Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език 1984 9 1
Щернеман Райнхард Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР 1981 6 2
Щернеман Райнхард Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика 1978 3 1
Яворская Галина Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994) 1995 20 3
Якобсон Роман О фонеме 1989 14 2
Янакиев Мирослав Роман Якобсон (1896–1982) 1982 7 6
Янакиев Мирослав Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997) 1997 22 4
Янев Людмил XVIII лятна славистична школа в Бърно 1986 11 2
Янкова Дияна Симпозиум и нова асоциация по американистика 2005 ХХХ 1
Янкова Дияна Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език 1993 18 1

Pages