Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue6
Pagination118–124
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1993
Subscribe to Syndicate