Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Федосеева Наталия Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието 1980 5 5
Федосеева Наталия Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им 1986 11 1
Федотов Александър Шеста международна конференция по тибетология 1992 17 6
Федотов Александър XXIX международна конференция по алтаисти- ка (PIAC) 1987 12 4
Федотов Александър V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор 1988 13 3
Федотов Александър Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC) 1989 14 1
Фийлдър Грейс За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език 1988 13 4–5
Филипов Владимир Димитър Спасов 1984 9 2
Филипов Владимир Димитър Спасов 1984 9 2
Филипов Владимир Марко Минков (1909–1987) 1988 13 3
Филипов Владимир Марко Минков (1909–1987) 1988 13 3
Филипова Галина Изворите за живота и делото на Кирил и Методий 1984 9 5
Филкова Пенка Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке 1989 14 6
Филкова Пенка Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей 1993 18 3–4
Филкова Пенка Библиография на трудовете на Блажо Блажев 1987 12 2
Филчева Снежана Библиография на трудовете на Моско Москов 1987 12 4
Флорин Сидер Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език 1981 6 2
Хаджи Весна Хърватски и словенски език в контраст 2003 28 3
Хаджиева Елена Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава 1987 12 2
Ханегрефс Ноел Наименования на цветовете в балканските езици 1980 5 2
Хеншел Хелгунде Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект 1980 5 1
Хинкова Анета Измерване на семантичната съотносителност на съюзите а, но, и в българския и руския език (експериментално психолингвистично изследване) 1987 12 6
Холанди Райна Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език 2009 34 1
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Холиолчев Христо Методи Лилов 1985 10 3
Холиолчев Христо Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия 1981 6 3–5
Холиолчев Христо Методи Лилов 1985 10 3
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Хохел Игор Антон Попович 1985 10 4
Хохел Игор Антон Попович 1985 10 4
Христов Паисий Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език 1978 3 6
Христов Паисий Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение 1989 14 5
Христов Славчо Библиография на трудовете на Цанко Младенов 1988 13 1
Христов Паисий Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език 1979 4 1
Христов Славчо Balkanistic Forum/Балканистичен форум 1993 18 2
Христов Паисий Спомагателните глаголи в българския и френския език 1979 4 4
Христов Паисий За въпросителните и относителните думи в българския и френския език 1981 6 1
Христова Искра Библиография на трудовете на проф. Мирослав Янакиев (1947–1982) 1983 8 2
Христофорова Албена Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти 1999 24 1
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1976,–1978) 1979 4 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година 1993 18 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1987 година) 1989 14 1
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година 1985 10 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1979–1980) 1982 7 3
Хрусанова Весела Съдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици 1978 3 1
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1994–1996 година) 1997 22 4
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1990 година 1991 16 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година 1987 12 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1982 година) 1984 9 2
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година 1979 4 6

Pages