Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Цветкова  [Clear All Filters]
2011
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
2006
Цветкова, Н. & Рошкева, Р., 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. In Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, pp. 383–398.
1989
Цветкова, М., 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.11–17.
Subscribe to Syndicate