Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume13
Issue6
Pagination134–144
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1988
Subscribe to Syndicate