Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Попова-Велева Иванка Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) 2004 29 3
Попова-Велева Иванка В памет на Елизавета А. Реферовская (1907–2004) 2005 30 3
Попова-Велева Иванка В памет на Луиза М. Скрелина (1930–2004) 2006 31 1
Попович Антон Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод 1979 4 1
Порохова Ольга Лексика с неполногласием и полногласием в русских народных говорах (в сравнении со староболгарским и древнерусским языками) 1986 11 6
Порохова Ольга Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование) 1987 12 1
Приматарова-Милчева Антоанета Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам 1987 12 4
Прокопиева Татяна Вокални инфикси в българския и руския език 1978 3 3
Първанова-Мюллер Биляна В памет на Хелмут Неспитал 2003 28 1
Първев Христо Симпозиум по въпроси на българистиката 1978 3 5
Първев Христо Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992) 1995 20 4–5
Първев Христо Максим Младенов 1995 20 4–5
Пышева Йорданка Болгарская лексема никак в русском семантическом параллелизме и переводе 1977 2 6
Раданова-Кушева Нели Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български книжовен език 1987 12 4
Раданова-Кушева Нели Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език 1983 8 3
Раданова-Кушева Нели За съгласуването на времената в италианския и българския език 1986 11 1
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Радева Сабина Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия 1976 1 2
Радева Василка Максим Сл. Младенов (1930–1992) 1992 17 5
Радева Василка Максим Сл. Младенов (1930–1992) 1992 17 5
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Радева Василка Летни курсове по германистика в Лайпциг 1980 5 2
Радева Василка Структурно-семантична характеристика на глаголите, образувани от съществителни имена (по материали от български и полски език) 1976 1 2
Радева Василка Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика 2006 31 1
Радева Василка Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език 1985 10 1
Райман Михаел Библиография за разпадането на инфинитива в балканските езици 1995 20 6
Рангелов Сашо Симпозиум по детска лингвистика 1991 16 4
Рафаилова Мария Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1986 11 2
Рачева Таня Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език 1984 9 2
Рачева Таня За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция 1989 14 2
Рачева Таня За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) 1993 18 2
Редакционна CL Препоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки 1976 1 5
Редакционна CL Мирослав Янакиев Николов (1925–1998) 1998 32 1–2
Редакционна CL Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година 1996 21 1
Редакционна CL Списание Съпоставително езикознание 1978 3 1
Редакционна CL Жана Езра Молхова (1922–2002) 2003 28 1
Редакционна CL Двадесето пленарно заседание на Международния комитет на славистите 1980 5 1
Редакционна CL О преподавании болгарского языка в БГУ им. В. И. Ленина 1976 1 5
Редакционна CL Професор Еухенио Косериу – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 21 2
Редакционна CL Лингвистична характеристика на съвременните книжовни славянски езици (проект) 1978 3 5
Редакционна CL В памет на Кира Георгиева Андрейчина (1934–2007) 2007 32 3
Редакционна CL Проблематика десятого международного съезда славистов (София, 1988 г.) 1985 10 6
Редакционна CL Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език 1976 1 3
Редакционна CL Професор Ърнест Скатън – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1997 22 1
Редакционна CL Трета българо-полска конференция 1979 4 3
Редакционна CL Посмъртно чуждестранно отличие за професор Светомир Иванчев 1992 17 2
Редакционна CL Дискусии по докладите от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език 1976 1 3
Редакционна CL Втора българо-белоруска конференция 1979 4 2
Риков Георги Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система 1981 6 3–5
Русек Йежи Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език 1983 8 2

Pages