Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue6
Pagination102–118
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1986
Subscribe to Syndicate