Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue6
Pagination99–111
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1987
Subscribe to Syndicate