Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Пенчева Майя Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in 1977 2 4–5
Пенчева Майя Категорията род и названията за лица от мъжки и женски пол (съпоставително изследване върху материал от английски и български език). [The categor 1977 2 4–5
Периклиев Владимир Синтактична нееднозначност в българския и английския език 1983 8 1
Периклиев Владимир COLING ’82 1983 8 4
Периклиев Владимир COLING ’84 1985 10 4
Периклиев Владимир Анализ на един тип синтактично нееднозначни словосъчетания в английския език (с оглед на превода им в научно-техническата литература) 1978 3 4
Пернишка Емилия Среща на български и словашки учени и преводачи 1998 32 3–4
Перянова Ирина Словообразувателна активност на социоикономически и политически термини-съществителни с латинска и гръцка етимология в английския език и техните български еквиваленти 1985 10 2
Пете Иштван Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях 1991 16 2
Петканов Иван Българо-романските езикови връзки 1981 6 3–5
Петков Славчо Таксономия на речевите стойности 1978 3 6
Петков Павел Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание 1978 3 1
Петков Марин Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер 2005 30 2
Петков Славчо Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues) 1976 1 6
Петкова Вяра Английските заемки в българската морска терминология след Втората световна война и тяхната семантична конфигурация (English loan-words in Bulgarian mariti 1977 2 4–5
Петкова Вяра За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация 1981 6 6
Петров Петър Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език 1987 12 3
Петрова Стефка Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език) 1985 10 5
Петрова Мария Съпоставителен преглед на видовата категория в българския и френския език 1980 5 6
Петрова Славка Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти 1992 17 1
Петрова Славка Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските 1994 19 5
Петрова Стефка Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“ 1981 6 2
Петрова Красимира Поетическите опити на Фридрих Енгелс и преводите им в България (Die dichterischen Versuche von Friedrich Engels und ihre bulgarischen Übersetzungen) 1977 2 3
Петрова Славка Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо 1994 19 1
Петрова Лиана Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“ 1989 14 6
Петрова Красимира Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках 1995 20 1
Петрова Красимира Библиография на Пенка Илиева-Балтова 2002 27 3
Петрова Мария Съпоставителен преглед на функционирането на имперфекта в българския и френския език 1979 4 4
Пилатова Йиндржишка IX международная научная конференция из цикла: Слово и предложение в славянскиx языкаx (описание – сопоставление – перевод) 2009 34 1
Пиперкова Искра Личните местоимения в английски и български според признака на субективната оценка и обществените отношения (The personal pronouns in English and Bulgarian accor 1977 2 4–5
Плотников Бронислав Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език) 1976 І 5
Плотников Бронислав Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици 1979 4 2
Политов Стефан Възможности за изразяване на немските детерминативни сложни съществителни имена от научно-техническата литература на български език 1992 17 6
Полишчук Елена Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език 1985 10 6
Полянски Казимеж Адам Хайнц 1985 10 3
Попела Ян Павел Трост (1907–1987) 1987 12 6
Попов Борислав Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни 2004 29 1
Попова Мария Някои бележки за валентността на глаголи със значение „получавам информация“ в българския и полския език 1979 4 3
Попова Силвия Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език 1984 9 5
Попова Антоанета Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език 1988 13 3
Попова Антоанета Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия 1976 1 2
Попова Силвия Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания 1986 11 3
Попова Зорка Александър Ничев (1922–1988) 1989 14 6
Попова Антоанета Безглаголна предикация в българския и полския език 1983 8 4
Попова Мария Първа национална конференция по езиково строителство 1979 4 2
Попова Зорка Библиография на трудовете на проф. д-р Александър Ничев (1972–1981) 1982 7 5
Попова Антоанета По повод на българо-гръцките езикови прилики. 1987 12 5
Попова Венче Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици 1978 3 5
Попова-Велева Иванка В памет на Луиза М. Скрелина (1930–2004) 2006 31 1
Попова-Велева Иванка Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език 1998 23 1–2

Pages