Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue6
Pagination79–88
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1979
Subscribe to Syndicate