Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue6
Pagination53–69
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1985
Subscribe to Syndicate