Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Русинов Русин Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново 1987 12 2
Русинов Русин Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език 1985 10 4
Русинов Русин Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново 1988 13 2
С. Б Избрана библиография по антропонимия (1971–1981) 1987 12 4
Савова Ивелина Аксела Лазарова 1984 9 1
Савова Ивелина Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова 1984 9 1
Савова Димка За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език 1988 13 1
Савова Ивелина Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова 1984 9 1
Савова Ивелина Аксела Лазарова 1984 9 1
Самсарева Пенка Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост 1993 18 6
Сарлов Стоян За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език 1991 16 2
Сарлов Стоян За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език 1993 18 5
Сеизова Теменужка Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език 1984 9 4
Сеизова Теменужка Аналитичните глаголни форми и прозодията като средство за изразяване на функционалната изреченска перспектива в английския и българския 1986 11 6
Селимски Людвиг Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти 1980 5 2
Селимски Людвиг Българският език и другите славянски езици 1981 6 3–5
Селимски Людвиг Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) 1982 7 6
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Тодор Тодоров 1994 19 1
Селимски Людвиг Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.) 1998 32 1–2
Селимски Людвиг Българо-белоруски езикови паралели, Втора българо-белоруска конференция (София, 17.–21.IX.1979 г.) 1980 5 5
Селимски Людвиг Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) 1982 7 6
Селимски Людвиг Алфред Заремба (1921–1988) 1989 ХІV 1
Селимски Людвиг Йежи Курилович (1895–1978). 1978 3 4
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Петър Джамбазов 1991 16 2
Селимски Людвиг Алфред Заремба (1921–1988). 1989 14 1
Селимски Людвиг Григорий Цамблак. Живот и творчество (Трети международен симпозиум Търновска книжовна школа) 1981 6 3–5
Селимски Людвиг Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Селимски Людвиг Станислав Скорупка (1906–1988) 1989 14 1
Селимски Людвиг Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език 1979 4 2
Селимски Людвиг Йежи Курилович (1895–1978) 1978 3 4
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Славчо Петков Христов 1993 18 1
Селимски Людвиг Станислав Скорупка (1906– 1988) 1989 14 1
Селимски Людвиг Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич 1983 8 6
Селимски Людвиг Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти 1979 4 1
Симеонов Йосиф Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия 1981 6 2
Симеонов Борис Самсисът 1981 6 3–5
Симеонов Симеон Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език 1985 10 3
Симеонов Йосиф Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския 1984 9 3
Симеонов Йосиф По въпроса за аспекта на френския глагол и вида на българския глагол (Le problème de la correspondance de l’aspect du verbe français et du vid du verbe bulgare) 1977 2 1–2
Симеонов Йосиф Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език 1986 11 5
Симеонов Йосиф По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език 1978 3 6
Симеонов Йосиф Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена 1988 13 2
Симеонова Руска Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език 1978 3 2
Симеонова Руска За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) 1978 3 4
Симеонова Руска Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава 1986 11 4
Симеонова Руска За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) 1978 3 2
Симеонова Хриска Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) 1982 7 5
Симеонова Руска За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език 1979 4 1
Симеонова Хриска Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) 1982 7 5
Симеонова Руска Българо-немска вокална интерференция 1980 5 3

Pages