Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с друга езици. Библиография за 1982 година

TitleСъпоставително изследване на български с друга езици. Библиография за 1982 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue6
Pagination96–115
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1983
Subscribe to Syndicate