Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume22
Issue4
Pagination147–158
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1997
Subscribe to Syndicate