Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1976 г. (с допълнения за предходните години).

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1976 г. (с допълнения за предходните години).
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume2
Issue6
Pagination163–184
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1977
Subscribe to Syndicate