Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Дейкова Христина Библиография на трудовете на Тодор Тодоров 2005 30 2
Дейкова Христина Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999) 2000 25 2
Деспотова Вера Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи 1978 3 2
Деспотова Вера Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I] 1981 6 1
Деянова Мария Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския 1978 3 1
Деянова Мария Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език 1981 6 1
Деянова Мария Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския 1987 12 3
Джамбазов Петър Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език) 1979 4 4
Джамбазов Петър Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация 1986 11 1
Джамбазов Петър Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти 1990 15 2
Джамбазов Петър Обратна топонимична деривация в руския и в българския език 1991 16 4
Джамбазов Петър Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България 1979 4 1
Джонов Боян За прабългарските заемки в немския език 1981 6 3–5
Джонова Марина Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч 2001 26 3
Джонова Марина Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. 2001 26 3
Дзидзилис Христос За няколко гръцки заемки в българския език 1982 7 5
Димитров Рафаел Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“ 1989 14 1
Димитрова Стефана Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов 1995 20 4–5
Димитрова Стефана Владимир Звегинцев (1910–1988) 1988 13 4–5
Димитрова Лиляна За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст 1980 5 4
Димитрова Стефана Четвърта лингвистична среща в Ополе 1992 17 6
Димитрова Марийка За връзката между семантика на словообразувателната представка и валентност на изходните лексеми в немския и българския език 1991 16 6
Димитрова Стефана Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация 1995 20 2
Димитрова Стефана Дуайт Л. Болинджър (1907–1992) 1994 19 1
Димитрова Стефана Лингвистична среща в Ополе 1992 17 2
Димитрова Стефана Конференция по съпоставителна граматика на славянските езици в Познан 1985 10 4
Димитрова Лиляна Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия 1977 2 6
Димитрова Стефана Лингвистична есен в Ополе 1997 22 2
Димитрова Стефана В памет на Михаил Викторович Панов 2003 28 1
Димитрова Татьяна О причинах межъязыковой омонимии (о некоторых французских заимствованиях в русском и болгарском языках) 1985 10 3
Димитрова Стефана Ново международно езиковедско списание 1993 18 1
Димитрова Стефана Втора лингвистична среща в Ополе 1987 12 4
Димитрова Лиляна За граматичния род на съществителните в руския и българския език 1978 3 5
Димитрова Лиляна Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст 1985 10 2
Димитрова Стефана Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90 1991 16 2
Димитрова Стефана О некоторых принципах передачи событий в болгарском тексте (в сопоставлении с русским) 1988 13 4–5
Димитрова-Тодорова Лиляна Две конференции по славянска ономастика в Австрия 1993 18 6
Димитрова-Тодорова Лиляна Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша) 2002 27 1
Димитрова-Тодорова Лиляна Шеста общополска ономастична конференция 1988 13 4–5
Димитрова-Тодорова Лиляна Осма общополска ономастична конференция 1994 19 1
Димитрова-Тодорова Лиляна Седма общополска ономастична конференция в Лодз 1990 15 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Осемнадесети световен конгрес по ономастика 1994 19 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Хенрик Борек (1929–1986) 1988 13 3
Димитрова-Тодорова Лиляна Международна славистична конференция 1992 17 4
Димитрова-Тодорова Лиляна Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски 2002 27 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Пета общополска ономастична конференция в Познан 1986 11 3
Димова Ана Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis 1983 8 1
Димова Екатерина Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес 1978 3 1
Добрев Иван Мястото на българския език сред другите славянски езици 1981 6 1
Добрева Денка За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика 1984 9 2

Pages