Skip to content Skip to navigation

Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в.

TitleНаучна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsДжонова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume26
Issue3
Pagination166–168
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДжонова2001
Subscribe to Syndicate