Skip to content Skip to navigation

Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90

TitleКонференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsДимитрова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume16
Issue2
Pagination124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова1991
Subscribe to Syndicate