Skip to content Skip to navigation

Четвърта лингвистична среща в Ополе

TitleЧетвърта лингвистична среща в Ополе
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsДимитрова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue6
Pagination81
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова1992a
Subscribe to Syndicate