Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Добрева  [Clear All Filters]
1992
Ницше, Ф., 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1984
Добрева, Д., 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.24–28.
Subscribe to Syndicate