Skip to content Skip to navigation

Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация

TitleКонференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsДимитрова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue2
Pagination138
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова1995
Subscribe to Syndicate