Skip to content Skip to navigation

Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България

TitleАктуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsДжамбазов, П, Чобанов, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue1
Pagination60–69
Publication Languagebul
Citation KeyДжамбазов1979
Subscribe to Syndicate