Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Жобов Владимир Библиография на Анастасия Мишева 1996 21 3
Жобов Владимир Библиография на Василка Радева 2000 25 3
Жобов Владимир Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев 1991 16 2
Жобов Владимир Библиография на трудовете на Боряна Велчева 1992 17 2
Журавель Владимир К сопоставительному описанию болгарского и белорусского консонантизма 1991 16 5
Журавски Аркадий Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици 1989 14 3
Занглигер Валерий Прощальное слово (Пенка Филкова) 2007 32 3
Зафирова Бисерка Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език 1977 2 3
Захариева Йорданка Библиография на Корнелия Илиева 1997 22 2
Захариева Мариана Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1990 15 3
Златанов Иля О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления 1997 22 3
Златанова Румяна Първи международен колоквиум по старобългаристика 1979 4 1
Златева Палма Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты 1997 22 3
Златева Палма Функционални еквиваленти на английското it в българския език 1981 6 2
Златева Палма Работна школа по математическа и приложна лингвистика 1980 5 1
Золтан Андраш О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии 1986 11 4
Иванов Йордан Българските говори в югозападната част на българското езиково землище 1981 6 3–5
Иванов Братислав Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език 1987 12 2
Иванов Сергей Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда 1987 12 2
Иванова Диана В памет на Емил Кудличка 2009 34 3
Иванова Мария Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език 1981 6 1
Иванова Елена Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) 2002 27 2
Иванова Диана 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 2008 33 2
Иванова Найда Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език 1981 6 2
Иванова Малина За превода на полските деепричастия на български език 1976 1 2
Иванчев Светомир Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език 1976 1 2
Иванчев Светомир Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978) 1978 3 5
Иванчев Светомир По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров 1983 8 4
Иванчев Светомир Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език 1979 4 2
Иванчев Светомир Иван Леков 1979 4 2
Иванчев Светомир Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Иванчев Светомир Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския 1980 5 5
Иванчев Светомир Ян Петър (1931–1989) 1990 15 2
Иванчев Светомир Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език 1976 1 5
Иванчев Светомир Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава 1981 6 3–5
Иванчев Светомир Юрий С. Маслов (1914–1990) 1991 16 1
Илиева Корнелия К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне 1991 16 5
Илиева Анна Конференция на Билатералната германистична комисия (ГДР/НРБ) по случай 500-годишния юбилей на Мартин Лутер 1984 9 2
Илиева Корнелия Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език 1986 11 6
Илиева Лилия Планът на съдържанието в проблематиката на превода 1980 5 1
Илиева-Балтова Пенка Младежки национален симпозиум на тема Нови методи за изследване на езиковата практика в София 1986 11 6
Илиева-Балтова Пенка Седми световен конгрес по приложна лингвистика 1985 10 5
Илиева-Балтова Пенка Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона 1986 11 5
Ишпекова Росица Библиография на трудовете на Майя Пенчева 2007 32 1
Йорданова Любима Конференция Германците и българите в диалог 2001 26 3
Йорданова Йорданка Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език) 1987 12 1
Йорданска Екатерина Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново 1986 11 3
Йотов Цветан О возможности использования методов современной диалектологии при сопоставительных исследованиях близкородственных языков (на материале ударного вокализма болгарского, белорусского и русского языков) 1984 9 4
Йотов Цветан Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания 1993 18 3–4
Йотов Цветан Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике 1977 2 6

Pages