Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999)

TitleМеждународен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsДейкова, Х
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume25
Issue2
Pagination190–196
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyХристина2000
Subscribe to Syndicate