Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Кабакчиев Красимир Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала 1987 12 2
Кабакчиев Красимир Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език 1983 8 4
Калиущенко Владимир Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) 1984 9 2
Калюта Александър Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език 1976 1 5
Калюта Александър Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението 1979 4 2
Капинчева Таня Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков 1994 19 6
Караангова Маргарита Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск 1979 4 2
Караангова Маргарита Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език 1976 1 5
Караангова Маргарита Белоруско-български фразеологични паралели 1979 4 2
Карагьозов Панайот XXXIII летен курс по полски език и култура Курс „Б“ във Варшава 1989 14 3
Карагьозов Панайот XXVI летен семинар по българистика в София 1989 14 3
Карагьозова Снежина Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света) 2005 30 3
Карастойчева Цветана Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен 1988 13 6
Карастойчева Цветана Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика 1983 8 5
Карастойчева Цветана XVII летен семинар на Загребската славистична школа 1989 14 3
Карастойчева Цветана Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози 1978 3 2
Карастойчева Цветана Трета чехословашка конференция по проблемите на сленга и аргото 1985 10 2
Карастойчева Цветана Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава 1980 5 2
Карастойчева Цветана Първа национална конференция по социолингвистика 1985 10 6
Карастойчева Цветана Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.) 1982 7 3
Карпенко Людмила Способы выражения локальности в русском и болгарском языках 1984 9 1
Карпенко Людмила Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках 1988 13 6
Карпов Владимир Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език 1979 4 2
Карпов Владимир Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма 1983 8 5
Карпов Владимир Употреба на предлозите в български и белоруски текстове 1976 1 5
Катуш Елвира 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ 1987 12 2
Кацори Тома Към характеристиката на тайните говори в България 1984 9 1
Качала Ян Конференция по теоретичните въпроси на марксисткото езикознание 1985 10 1
Квоние Йорн Възвратността в българския и румънския език 1985 10 5
Кирилова Юлия Библиография на трудовете на Емил Боев 1992 17 4
Кирилова Юлия Първото българско изтоковедско списание 1992 17 6
Кирова Таня Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище 1986 11 3
Кирова Таня Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия 1985 10 2
Китова Мария Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) 1984 9 5
Китова Мария Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдещето време (върху материал от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език) 1986 11 2
Клешчова Кристина Конференция по словообразуване в славянските езици 2001 26 1
Клешчова Кристина Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 2002 27 3
Клешчова Кристина Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия) 2000 25 1
Кметова Таня Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1980 5 6
Ковальов Генадий Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография 1986 11 2
Ковачева Мира Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език 1983 8 6
Ковачева Нина Библиография на трудовете на Ирина Червенкова 1991 16 1
Ковачева Пенка Трети международен колоквиум по старобългаристика 1983 8 1
Ковачева Мира Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct 1977 2 4–5
Ковачева Мира Международна конференция по исторически синтаксис в Познан 1981 6 6
Коджабашева Катя Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език 1999 24 2–3
Коджахинков Иван Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език 1989 14 3
Коларова Мария Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език 2007 32 3
Колев Георги Първа диалектоложка конференция у нас 1987 12 4
Колев Георги Балканистична конференция в София 1989 14 1

Pages