Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Димитров  [Clear All Filters]
2009
Димитров, Е., 2009. Литературната титулатура. Литературен вестник, 19(4), pp.6–7.
1989
Димитров, Р.Алвар, 1989. Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), p.121.
1981
Димитров, Б., 1981. Една история на Охрид от 1655 година. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), pp.117–131.
1925
Димитров, М., 1925. Психофизиология на смеха. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, Т. 21, pp.1-263.
Subscribe to Syndicate