Skip to content Skip to navigation

Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч

TitleШеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsДжонова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume26
Issue3
Pagination163– 165
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДжонова2001a
Subscribe to Syndicate