Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Деянова  [Clear All Filters]
1987
Деянова, М., 1987. Към историята на словореда в българските да-конструкции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(2), pp.23–40.
Деянова, М., 1987. Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.20–27.
1981
Деянова, М., 1981. Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.21–30.
1978
Деянова, М., 1978. Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.54–64.
Subscribe to Syndicate