Skip to content Skip to navigation

Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст

TitleВтора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsДимитрова, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue2
Pagination126
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова1985
Subscribe to Syndicate