Skip to content Skip to navigation

Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов

TitleМеждународна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsДимитрова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue4–5
Pagination131
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитрова1995a
Subscribe to Syndicate