Skip to content Skip to navigation

Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“

TitleСлавянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsДимитров, РАлвар
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue1
Pagination121
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимитров1989
Subscribe to Syndicate