Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Колева Красимира XXXIII летен курс по полски език и култура (Курс „А“) във Варшава 1989 14 3
Колева Красимира Четвърта национална младежка школа в Шумен 1990 15 2
Колева Красимира Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет 2005 30 3
Колева Красимира Тридесет и първи летен курс по полски език и култура във Варшава (Курс „А“) 1987 12 2
Колесник Валентина Антропонимия болгарских сел Одесской области Украинской ССР 1984 9 5
Константинов Юлиан Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език) 1988 13 2
Контева Магдена Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език 1989 14 1
Коритковска Малгожата Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език 1990 15 3
Коритковска Малгожата Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ 1979 4 3
Коростенский Иржи Номенклатура растений в чешском и других славянских языках (процессы становления и функционирования) 2005 30 1
Коростенский Иржи Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) 2006 31 3
Коростенский Иржи Новые тенденции в развитии русского словарного запаса (сопоставление с чешским языком) 2003 28 1
Косева Грета Втора междувузовска конференция на младите русисти 1979 4 3
Косеска-Тошева Виолета Отново по въпроса за екзистенциалните изречения 1979 4 3
Косеска-Тошева Виолета Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) 1983 8 5
Костадинова Маргарита Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици) 2000 25 2
Костадинова Петя Библиография на Валентин Станков 1996 21 2
Костов Кирил Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика 1993 18 3–4
Костова-Добрева Харитина Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език 1978 3 6
Костова-Добрева Харитина Към темпоралното отношение на подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзите ehe, bevor и преди да в немския и българския език 1981 6 1
Костова-Добрева Харитина За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) 1983 8 6
Костуркова Мария Някои най-типични видове безлични изречения в български и немски език (Einige besonders typische unpersönliche Sätze im Bulgarischen und Deutschen) 1977 2 3
Котова Надежда Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост 1976 1 1
Котова Надежда Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика 1978 3 3
Котова Надежда По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Кочев Николай Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни 1981 6 2
Кочиш Михай За членуването на собствените имена в българския и унгарския език 1983 8 3
Крилова Галина Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език 1980 5 3
Кроужилова Людмила Ономастична конференция в Словакия 1988 13 3
Крумова Йорданка Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи 1989 14 6
Крумова Лилия Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския) 1979 4 3
Кръстева-Ккожухарова Лиляна Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч 1979 4 4
Кутева Таня Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти 1984 9 6
Куфнерова Злата За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език 1980 5 4
Куфнерова Злата Сдружение на чешките преводачи 1980 5 1
Куцаров Иван Преизказни модификатори в западните славянски езици 1978 3 6
Куцаров Иван Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти 1989 14 2
Куцаров Иван Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага 1982 7 1–2
Куцаров Иван За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou 1976 1 6
Куцаров Иван Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език 1987 12 1
Куцаров Иван Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 2003 28 1
Куцаров Иван Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага 1979 4 5
Куцаров Иван Преизказни модификатори в южните славянски езици 1978 3 4
Куцаров Иван Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика 1983 8 4
Куцаров Иван За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език 1988 13 4–5
Куцаров Иван Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca) 1980 5 2
Куцаров Иван Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език 1976 1 2
Куцаров Иван Библиография на езиковедските трудове на Юрдан Трифонов 1989 14 3
Куцаров Иван Преизказни модификатори в източните славянски езици 1978 3 5
Куцаров Иван Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага 1988 13 2

Pages