Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Гилин Рогер Морфологична класификация на определителния член в българския език 1982 8 3
Гинина Стефания Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 1980 5 6
Гинина Стефания Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 1980 5 4
Гливинска Вера За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език 1978 3 3
Гливинска Вера За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език 1983 VІІІ 4
Гогова Снежина Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език) 1992 17 1
Гогова Снежина Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския) 1994 19 2
Гогова Снежина Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка 1984 9 3
Гогова Снежина Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд 1986 11 3
Голосова Татьяна Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте 2004 29 2
Гочев Гочо Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език 1981 6 2
Гочева Емилия Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г. 1977 2 6
Гочева Сийка По-важни трудове на Йордан Еленски 1984 9 6
Григорова Евелина Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския 1994 19 1
Григорова Петя Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика) 1989 14 2
Григорова Евелина Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език 1984 9 3
Григорова Евелина Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] 1988 13 1
Григорова Евелина Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език 1991 16 5
Грозданова Лиляна Идентификация на сравнението в английския и българския език 1986 11 5
Грозданова Лиляна Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език 1987 12 2
Грозданова Лиляна Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение 1978 3 6
Грозданова Лиляна Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език 1988 13 6
Грозданова Лиляна Семантичен анализ на кванторните думи only и само 1980 5 3
Грозданова Лиляна Отрицание в английския, българския и малтийския език 1991 16 2
Грозева Мария За генеричните именни групи в немския и българския език 1986 11 3
Грозева Мария 42-ри лингвистичен колоквиум Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalitat 2008 33 2
Грозева Мария Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език 1979 4 5
Гугуланова Иванка Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език 1978 3 2
Гугуланова Иванка Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език 1979 4 2
Гугуланова Иванка Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език 1979 4 3
Гурбиш Йежи Символика на названията на животните в славянската паремиология 1981 6 6
Гюлумянц К. Някои наблюдения над българската фразеология в сравнение с източнославянската (Некоторые наблюдения над фразеологией болгарского языка в сравнении с восточнославянской) 1976 1 5
Гюлчева Нели Библиография на трудовете на Игнат Георгиев 1991 16 1
Дамянова Диана Трети международен симпозиум на русистите по интерференция 1980 5 1
Данчев Андрей Англицизмите в българския език 1981 6 3–5
Данчев Андрей Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки 1990 15 6
Данчев Андрей За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies) 1976 1 1
Данчев Андрей Петнадесети световен конгрес no ономастика 1985 10 1
Данчев Андрей Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984) 1984 9 5
Данчев Андрей Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения 1992 17 1
Данчев Андрей Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша 1982 7 4
Данчев Андрей Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение 1978 3 1
Данчев Андрей Societas Linguistica Europaеa 1985 10 2
Данчев Андрей Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия 1982 7 6
Данчев Андрей По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език) 1978 3 6
Данчев Андрей Годишна конференция на англицистите във ФРГ 1987 12 3
Данчев Андрей Два големи лингвистични форума в Познай 1984 9 1
Данчева Мария Библиография на трудовете на Борис Симеонов 1985 10 5
Даскалова Добрина Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език 1991 16 6
Даскалова Добрина Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи (върху материал от българския и руския език) 1991 16 3

Pages