Skip to content Skip to navigation

Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес

TitleТеоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsДимова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue1
Pagination83–84
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДимова1978
Subscribe to Syndicate