Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Добрикова Мария Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език 1994 19 5
Долапчиева Майя Библиография на трудовете на Борис Парашкевов 2008 33 3
Донкова Пенка Библиография на трудовете на доц. Здравка Мечкова-Атанасова (1973–1980) 1981 6 6
Дончева-Марева Лиляна Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище 1978 3 3
Дренска Маргарита Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език 1984 9 3
Дренска Маргарита Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език 1991 16 6
Дренска Маргарита Трета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1988 13 4–5
Дренска Маргарита Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1990 15 6
Дренска Маргарита Пета конференция по лингвистика и литература в Куба 1987 12 5
Дренска Маргарита Времетраенето на гласните в португалския и българския език 1983 8 2
Дренска Маргарита Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1987 12 6
Дукова Уте Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú) 1981 6 3–5
Дьонерт Роземари Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи 1979 4 6
Дюлгерова Гинка Трета национална конференция по проблемите на българската разговорна реч 1995 20 3
Дюлгерова Гинка Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново 1993 18 1
Дюлгерова Гинка Проглас – ново филологическо списание 1994 19 2
Дякова Соня Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian) 1977 2 4–5
Енчева Николинка За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) 1983 8 5
Енчева Николинка За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език 1979 4 1
Енчева Николинка За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език 1983 8 2
Ермоленко Георгий Русско-белорусско-болгарское соответствие один, адзін, един (опыт статистического анализа) 1988 13 4–5
Железарова Радост Библиография на трудовете на Бистра Алексиева 2008 33 2
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание 2004 29 3
Железарова Радост Библиография на Павел Петков 1996 21 3
Железарова Радост Библиография на трудовете на Иван Буюклиев 1994 19 2
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХІІ (2007) на списание Съпоставително езикознание 2007 32 3
Железарова Радост Библиография на Венче Попова 2001 26 3
Железарова Радост Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага 1992 17 5
Железарова Радост Библиография на Стефана Димитрова 1995 20 4–5
Железарова Радост Съдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание 1992 17 6
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание 2005 30 3
Железарова Радост Библиография на Живко Бояджиев 1996 21 1
Железарова Радост Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание 1994 19 6
Железарова Радост Библиография на трудовете на Христо Стаменов 2008 33 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание 2002 27 3
Железарова Радост Библиография на Иван Кънчев 1995 20 4–5
Железарова Радост Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание 1993 18 6
Железарова Радост Съдържание на годишнини ХХІ–ХХХ (1996– 2005) на списание Съпоставително езикознание 2006 31 2
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание 2000 25 3
Железарова Радост Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание 1995 20 6
Железарова Радост Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова 2008 33 1
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание 2003 28 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание 1996 21 4
Железарова Радост Библиография на трудовете на Цветан Йотов 1994 19
Железарова Радост Лексикална асиметрия при глаголите в българския и чешкия език 1995 20 2
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХХІ (2006) на списание Съпоставително езикознание 2006 31 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание 2001 26 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина XX (1995) на списание Съпоставително езикознание 1995 20 6
Желязкова Татяна Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1985 10 1
Жерева Мария Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език 2003 28 1

Pages