Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Виларова Маргарита Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София 1986 11 3
Виларова Маргарита Категориални и класификационни семантични признаци на производните лексеми с локативно значение (върху материал от български, полски и руски език) 1995 20 3
Вилюман Витолд Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания 1979 4 5
Владимир Карпов Нова научноизследователска лаборатория по теоретично и приложно езикознание в Минск 1990 15 1
Владова Илиана По-важни трудове на Сидер Флорин 1983 8 2
Владова Илиана Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода 1987 12 3
Владова Илиана По-важни трудове на Сергей Влахов 1987 12 3
Влахов Сергей Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева 1982 7 4
Влахов Кирил Библиография на трудовете на проф. Борис Геров (1973–1983) 1983 8 4
Влахов Сергей Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия 1978 3 5
Влахова Радка Библиография на Руселина Ницолова 2001 26 3
Воборжил Ладислав Конференция славистов в польском Вроцлаве 2005 30 3
Воборжил Ладислав VІІІ международная конференция славистов Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 2006 2007 32 1
Воборжил Ладислав Отглагольные предлоги, выражающие отношение причины в широком смысле, в русском-чешском сопоставительном плане 2007 32 1
Воборжил Ладислав ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц 2004 29 2
Воденичаров Петър Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко) 1988 13 2
Возни Теодозий Иван Ковалик (1907–1989) 1989 14 6
Воян Катажина Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков) 2004 29 1
Воян Катажина Омонимическая общность (на примере польского и русского языков) 2007 32 2
Вучева Евгения Библиография на трудовете на Мария Китова 2009 34 2
Вълкова Зоя Мъжколичният род в славянските езици 1984 9 4
Вълчанова Маринела За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език 1996 21 2
Вълчев Боян Трети българо-скандинавски симпозиум във Варна 1986 11 4
Вълчев Боян Трета национална младежка школа Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието в Шумен 1988 13 1
Вълчкова Невена Неправилна употреба на деепричастни конструкции в българския и полския език 1988 13 4–5
Вылева Римма Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели) 1977 2 6
Вюнше Мария Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език 1986 11 2
Газидова Раида Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) 1985 10 4
Гарет Питър Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор) 1991 16 2
Гегов Христо Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q] 1992 17 4
Гегов Христо Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. 1981 6
Гегов Христо По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан 1989 14 3
Гегов Христо Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни 1989 14 2
Генадиева-Мутафчиева Зара Библиография на трудовете на Радослав Мутафчиев 1984 9 4
Генчева-Декле Златка Шарл Жак Вейренк (1925–1985) 1986 11 5
Георгиев Станьо Константин Попов (1907–1991) 1992 17 1
Георгиев Игнат Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения 1980 5 3
Георгиева Валентина Полисемия в българската и английската военноморска терминология 2009 34 2
Георгиева Мария Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 1990 15 1
Георгиева Ирина Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език 2007 32 3
Георгиева Елена За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици 1982 7 3
Георгиева Ирина Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“ 2008 33 2
Георгиева Цветанка Гръцкият език в България (1880–2000) 2004 29 1
Герганов Енчо Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език 1982 7 4
Герганова Нина Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение 1982 7 5
Герганова Димитрина Научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1980 5 4
Герджиков Георги Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия 1983 8 5
Герджиков Георги Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава 1982 7 4
Герджиков Георги Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости 1990 15 4–5
Гешев Валентин Да хвърлех по отсрещния прозорец 2003 28 3

Pages