Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 21

Куиър теории

Броят в pdf

Съдържание

 

Ханс Бертенс, Куиър теория

(прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Лий Еделман, Бъдещето е детска работа

(прев. от английски Мария Делчева) / 21

Сара Ахмед, Куиър чувства

(прев. от английски Филип Стоилов) / 58

Беатрис Пресиадо, Фармакопорнографската ера

(прев. от испански Теодора Цанкова) / 101

Карл Шуновер, Розалинд Галт, Куиър, свят, кино

Български

Год. XII (2018), кн. 20

Мигрантски литератури

Броят в pdf

Съдържание

Гаятри Чакраворти Спивак, Преосмисляне на компаративизма (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Жул Дюпюи, Мигрантска литература (прев. от френски Павлина Рибарова) / 33

Български
Гилин, Р. авт, 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци16–22.
Герджиков, Г. авт, 1990. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци151–157.
Герджиков, Г. авт, 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци46–55.
Герджиков, Г. авт, 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци21–38.
Буров, С. авт, 1989. Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци24–31.
Бояджиев, Ж. авт, 1995. Езикът като система и/или структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), с-ци27–30.
Бояджиев, Ж. авт, 1992. Представителите на френската социологическа лингвистична школа и проблемът за фонетичните закони. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци52–55.
Бояджиев, Ж. авт, 1987. Категорията число и начините за изразяването ѝ в различните езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци35–44.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS