Skip to content Skip to navigation
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Гливинская, В. авт, 2010. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, с-ци 379–388.
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Râdulescu, M.-M. авт, 1984. Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the Substratum of Romanian and Albanian. Journal of Indo-European Studies, 12(1-2), с-ци77 – 192.
Vraciu, A. авт, 1980. Limba daco-geților, Timișoara: Facla.
Russu, I. авт, 1970. Elemente autohtone în limba româna : substratul comun româno-albanez, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
Brâncuş, G. авт, 1983. Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Rosetti, A. авт, 1968. Istoria limbii române de la origini pînă în secolul al XVII-lea, Bucureşti: Editura pentru Literatură.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS