Skip to content Skip to navigation
Ликоманова, И. авт, 1995. Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч. Проблеми на българската разговорна реч, с-ци116–121.
Кохтев, Н.Н. & Розенталь, Д.Э. авт-ри, 1990. Русская фразеология, Москва: Русский язык.
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Гливинская, В. авт, 2010. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, с-ци 379–388.
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Râdulescu, M.-M. авт, 1984. Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the Substratum of Romanian and Albanian. Journal of Indo-European Studies, 12(1-2), с-ци77 – 192.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS