Skip to content Skip to navigation

Проектът

Проектът е насочен към следните приоритети от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

4.1.2. Високи технологии: информационни и комуникационни технологии
4.2.1. Публични политики: информационни и медийни политики
4.2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
4.2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.

Проектът се вписва в контекста на сходните инициативи в областта на приложението на уеб технологиите във филологическото образование и преди всичко на проблемите на електронната научна публикация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и по специално във Факултета по славянски филологии. Той стъпва на постигнатото като резултати на предходни проекти на колектива, като „Проблеми на електронната публикация в славистиката“ (2004), Електронно обучение в славистиката (ЕОС, 2007–2010)  и Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии, 2011–2012). За разлика от тях, той е насочен към интеграцията на информацията на славистичната и балканистична проблематика от традиционните периодични научни издания и сборници на Факултета по славянски филологии с електронната публикации в областта.

Проведените по време на предишните проекти проучвания на литература, на аналогични и сходни академични дейности и опитът на подобни проекти в СУ и други български и чужди университети, ни убедиха в необходимостта от научно мотивирано и административно подкрепено действие за създаване, поддържане и обновяване на единна електронна научно-изследователска среда за Факултета по славянски филологии.
Проучванията и публикациите от предишните етапи насочват към такива водещи проблеми като приложението на уеб технологиите при изготвяне на стратегии и платформи за създаване на среди за електронни публикации, стандарти и технологии за електронни научни данни и тяхната обмяна, културни и социални аспекти на връзката между интернет и традиционите публикации.

Този проект e логично динамично развитие на електронното научно публикуване Софийския университет  и споделя идеите за неразривна връзка между научно-изследователската дейност в университета с инициативите за електронно обучение.

Проектът се опира на реализирани изследвания по проблемите на електронната публикация в славистиката, отразени в практиката на действащото електронно списание на Факултета по славянски филологии “Littera et Lingua”.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е създаването на единна електронна среда за научна публикация и структурирането в електронна форма на данните от традиционно обнародваните периодични издания и сборници във Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Създаване на устойчива среда за развитие на електронни научни бази от данни във Факултета по славянски филологии чрез прилагането на нови форми за съвместна работа в електронна среда и чрез връзката със сродни инициативи в Софийския университет.
Поместването на електронното научно списание “Littera et Lingua” в контекста на единната електронна научна среда.

Предоставяне на възможности за съхраняване на вече издадени традиционно трудове на колеги от ФСлФ, в случаите, когато издателското право разрешава това.

Анализ на приложимостта на уеб-технологиите от последно поколение в научните изследвания  в хуманитаристиката и проучване и на съществуващите вече практики и  ресурси.

Изследване и предлагане на решения относно създаване, структуриране и защита на електронното съдържание в славистичната хуманитаристика

Съхраняване в електронна форма на научното наследство на изтъкнати университетски учени, наши учители от Факултета по славянски филологии.

Научни задачи

Научните задачи на проекта могат да бъдат дефинирани в следните ключови области:

Интеграция в интернет среда на електронното списание на Факултета по славянски филологии Littera et Lingua с библиографските данни, ключови думи, рубрики и тематична насоченост на издаваните по  традиционен начин списания Българска реч, Литературата, Съпоставително езикознание, Годишник на Софийския университет – ФСлФ, както и със сборниците на Факултета.

Проучване и развиване на интереса и подготвеността за използване от преподавателите, студентите и докторантите от Факултета по славянски филологии на възможностите на електронната публикация и електронните ресурси за научни изследвания на основата на провеждана от екипа на проекта изследователска работа в сътрудничество с действащи университетски и международни проекти, както и с университетските проекти за електронна публикация и обучение в СУ.

Представяне на възможностите за електронно публикуване и научноизследователска работа в единна електронна среда в условията на синхронизация на данните с проекти като Research at Sofia University и електронната среда за обучение MOODLE в СУ. Поддържане от страна на ФСлФ на единна електронна среда за публикация и метаданни и предоставяне на възможност на колегите да участват със свои публикации и метаданни – терминология в областта на  хуманиристиката и тематични библиографии в новосъздадената електронна платформа на ФСлФ.

Анализ на потенциала за използване на електронна среда за публикуване в университетската славистика и балканистика. Съобразяване с изводите от този анализ с цел развиване на потенциала на платформата, избрана по време на проекта и изпълняване на критериите за реферирана научна публикация в областта на българистиката, славистиката и балканистиката.