Skip to content Skip to navigation
Петрова, А. авт, 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 370-378.
Ликоманова, И. авт, 1995. Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч. Проблеми на българската разговорна реч, с-ци116–121.
Кохтев, Н.Н. & Розенталь, Д.Э. авт-ри, 1990. Русская фразеология, Москва: Русский язык.
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Гливинская, В. авт, 2010. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, с-ци 379–388.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS