Skip to content Skip to navigation
Фомина, М. авт, 1990. Современный русский язык. Лексикология 3rd изд, Москва: Высшая школа.
Петрова, А. авт, 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 370-378.
Ликоманова, И. авт, 1995. Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч. Проблеми на българската разговорна реч, с-ци116–121.
Кохтев, Н.Н. & Розенталь, Д.Э. авт-ри, 1990. Русская фразеология, Москва: Русский язык.
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS