Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Бабов Кирил Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език 1978 3 5
Баженова Е. Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) 2006 31 1
Байрамова Мая Библиография на трудовете на Петър Илчев 1987 12 5
Байрямова Мая Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература) 1980 5 6
Балкански Тодор Монголски езикови следи в родопската топонимия. 1985 10 2
Балкански Тодор Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език 1986 11 1
Балтова Юлия Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици 1993 19 6
Балтова Юлия Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика 1984 9 2
Балтова Юлия Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване 1985 10 5
Балтова Юлия За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици 1986 9 4
Банков Димитър Втора национална младежка школа в Приморско 1987 12 4
Банков Димитър Конференция, посветена на Тринадесетия конгрес на БКП и на Първия конгрес на българската наука 1986 11 5
Банков Димитър Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем 1991 16 5
Банков Димитър Цикъл от лекции на Пол Зюмтор 1988 13 6
Банков Димитър Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения 1987 12 3
Банков Димитър Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода 1983 8 5
Банков Димитър Преглед на превода за 1986 година в София 1987 12 6
Банков Димитър Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета 1991 16 2
Банков Димитър Международен летен курс в Дижон 1987 12 2
Банков Димитър Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър 1986 11 4
Банков Димитър Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг 1992 17 1
Банова Савелина Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“ 1985 10 4
Баракова Пенка За българо-сърбохърватските апроксимати 1988 13 4–5
Баракова Пенка Библиография на трудовете на Калина Иванова 1993 18 6
Баракова Пенка Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език) 1979 4 3
Баранник Людмила Болгаризмы в русских говорах Одесской области Украинской ССР 1984 9 6
Басай Мечислав Мечислав Шимчак (1927–1985) 1986 11 5
Бахарев Александр Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками 1985 10 1
Бацевич Флорий Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках 1991 16 3
Беличова Хелена За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици 1990 15 4–5
Бенатова Паулина Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“ 1980 5 1
Бенатова Паулина Работна група за съпоставителни изследвания при Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“ 1976 1 6
Бенатова Паулина За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език 1980 5 6
Бенатова Паулина Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас 1977 2 4–5
Бенатова Паулина Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици 1980 5 6
Бечка Йозеф Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми 1980 5 4
Благоева Диана Темпорална валентност в полския и българския език. 1994 19 3–4
Благоева Диана Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език) 2003 28 3
Благоева Диана Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон 2006 31 2
Блажев Блажо Библиография на трудовете на Пенка Филкова 1989 14 4
Бланар Винцент Развой на частната лексикално-семантична система chválit’ 1990 15 4–5
Богданов Богдан Библиография на трудовете на Георги Михайлов 1985 10 3
Богданов Богдан Alexandri Milev Professoris in Memoriam (1904–1980) 1980 5 4
Богданова Събка Библиография на трудовете на Румяна Павлова 1993 18 2
Богданова Събка За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) 1981 6 1
Божилова Йовка Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език 1994 19 3–4
Бойтюк Ана Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език 1981 6 1
Болгарова Ирина За българските съответствия на руските родителни падежни форми 1985 10 3
Бондарко Александр О роли интерпретационного компонента в структуре грамматического значения (на материале категории вида) 1990 15 2
Бондарко Александр Интерпретационные аспекты семантики субъекта (на материале русского языка) 1990 15 4-5

Pages