Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Бондарь Ирина Некоторые verba dicendi в русском и сербохорватском языках 1989 14 2
Бончева-Дереджан Катина Един славяно-балтийски паралел 1986 11 1
Борисевич Павел Към дистрибуцията и семантичната структура на подлога в немски и български език (Zur Distribution und semantischen Struktur des Subjekts im Bulgarischen und Deutschen) 1977 2 3
Босилков Константин Глаголно-именните устойчиви съчетания 1979 4 4
Ботева Силвия Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език 1989 14 5
Ботева Силвия За характера на категорията залог във френския и българския език 1992 17 2
Ботева Силвия Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel). 1985 10 3
Ботева Силвия Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език 2007 32 3
Ботева Силвия Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново 1984 9 1
Ботева Силвия Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. 1986 11 4
Бояджиев Живко Международен симпозиум в Берлин по случай 200 години от рождението на Франц Боп 1992 17 6
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Бертил Малмберг (1913–1994) 1995 20 2
Бояджиев Живко Подбрана библиография за езиците в света 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Категорията число и начините за изразяването ѝ в различните езици 1987 12 3
Бояджиев Борис Хипотаксис и адективация във френския и българския език 1984 9 6
Бояджиев Живко Езикознанието в Монреалския университет 1983 8 4
Бояджиев Димитър Борис Геров (1903–1991) 1992 17 5
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание [допълнена] (ІІ) 2001 26 2
Бояджиев Живко Подбрана библиография по история на лингвистиката 1995 20 1
Бояджиев Тодор Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин 1994 19 5
Бояджиев Живко Професор Конрад Кьорнер 1995 20 1
Бояджиев Живко Подбрана обща библиография по лингвистична историография 2002 27 2
Бояджиев Румен Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“ 1989 14 2
Бояджиев Живко В памет на професор Светомир Иванчев 1996 21 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (ІІ) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (І) 1994 19 5
Бояджиев Живко Клас и род 1984 9 2
Бояджиев Живко Една година лингвистичен живот в Екс-ан-Прованс 1986 11 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по социолингвистика (ІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Подбрана библиография по социолингвистика (І) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Езикът като система и/или структура 1995 20 3
Бояджиев Тодор Пограничните български говори 1981 6 3–5
Бояджиев Димитър Библиография на трудовете на Кирил Влахов (1973–1983) 1984 9 6
Бояджиев Живко Общото и приложното езикознание в някои френски университети 1982 7 1–2
Бояджиев Живко Прощални думи за Еухенио Косериу 2003 28 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (ІІ) 2000 25 1
Бояджиев Тодор Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание 1982 7 1–2
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (І) 1995 20 1
Бояджиев Живко Бележки за предмета и задачите на невролингвистиката 1984 9 1
Бояджиев Живко XIV международен конгрес на лингвистите в Берлин 1988 13 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Орелиен Соважо (1897–1988) 1989 14 3
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІ) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Представителите на френската социологическа лингвистична школа и проблемът за фонетичните закони 1992 17 1
Бояджиев Живко Още веднъж по въпроса за силно обособените части. 1982 7 6
Бояджиев Димитър Библиография на трудовете на Веселин Бешевлиев 1990 15 1
Бояджиев Живко Езикознанието в някои канадски университети 1982 7 1–2
Бояджиев Живко Рудолф Енглер (1930–2003) 2004 29 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание (І) 2000 25 1

Pages